N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼B̼á̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼”̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼m̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼

Tin Tức Xã Hội

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼(̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼B̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼5̼0̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼9̼9̼1̼)̼.̼

̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼/̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼–̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼“̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼“̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼2̼h̼2̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼/̼1̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼.̼

̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼/̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼K̼’̼b̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼’̼b̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼“̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼”̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼õ̼m̼,̼ ̼g̼á̼y̼ ̼p̼h̼ù̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ù̼…̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼“̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼”̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼4̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼4̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼…̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼/̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼6̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼̼̼y̼ ̼x̼á̼̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼ ̼“̼đ̼ã̼̼ ̼t̼í̼̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼̼̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼̼̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼l̼õ̼̼m̼,̼ ̼m̼ồ̼̼̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼s̼ư̼̼n̼g̼ ̼t̼í̼̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼á̼̼y̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼p̼h̼ù̼̼ ̼s̼ư̼̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼̼u̼,̼ ̼c̼h̼â̼̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼̼i̼,̼ ̼v̼ế̼̼̼t̼ ̼h̼ằ̼̼̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼̼̼n̼g̼ ̼ở̼̼̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼á̼̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ồ̼̼̼m̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼,̼ ̼m̼a̼̣̼n̼ ̼s̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼̼n̼g̼ ̼t̼í̼̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼̼̣̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼̼̼n̼ ̼t̼i̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼̼n̼g̼ ̼t̼í̼̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼̼n̼g̼ ̼h̼ằ̼̼̼n̼ ̼d̼â̼̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼̼̼t̼ ̼c̼h̼ă̼̣̼̼t̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼í̼̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼̼̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼̼̼t̼ ̼t̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ầ̼̼̼m̼ ̼d̼â̼̣̼̼p̼…̼”̼.̼

̼D̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼“̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼”̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼/̼7̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼7̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ì̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼”̼.̼

Nguồn:https://www.media20post.com/quan-nhan/?fbclid=IwAR0-Z_Q0D4-r9lBk_aC90g-LPLNlre7uhEkjhJeR-He2e37d9JiWxpasiwo