nóng: khởí tố вắt tạm gíαm cασ thị cúc – chủ khu đất ” tịnh thất вồng lαí”

Uncategorized

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ, ᴄʜủ ᴋʜᴜ đấᴛ ɴơɪ ᴄó ᴄăɴ ɴʜà đượᴄ ɢọɪ ʟà “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ”.
ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟻, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ”, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đơɴ ᴠị đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ (sɴ 𝟷𝟿𝟼𝟶), ɴɢụ ấᴘ ʟậᴘ ᴛʜàɴʜ, xã ʜòᴀ ᴋʜáɴʜ ᴛâʏ, ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ, ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ./’

ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ ʟà ᴄʜủ ᴄủᴀ ᴋʜᴜ đấᴛ, ɴơɪ ᴄó ᴄăɴ ɴʜà đượᴄ ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴛự xưɴɢ ʟà “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ”, ʀồɪ “ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ”.

ᴋʜᴜ đấᴛ, ɴơɪ ᴛự xưɴɢ “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ” ʜᴀʏ ᴄòɴ ɢọɪ ʟà “ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ”.

ʙị ᴄᴀɴ ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, ʙổ sᴜɴɢ, sửᴀ đổɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽.

ᴛʀướᴄ đó, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ”, ɴɢàʏ 𝟹/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷 – ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, ʙổ sᴜɴɢ, sửᴀ đổɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽.

ɴɢàʏ 𝟽/𝟷, Đạɪ ᴛá ᴠăɴ ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴅữ ʟɪệᴜ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ đã ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ 𝟺 ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ”, ɢồᴍ: ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟹𝟸); ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟶); ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟷); ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟻) ᴄùɴɢ địᴀ ᴄʜỉ ᴛạɪ ấᴘ ʟậᴘ ᴛʜàɴʜ, xã ʜòᴀ ᴋʜáɴʜ ᴛâʏ, ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ.

ᴄʟᴏsᴇ

ᴀʀʀᴏᴡ_ғᴏʀᴡᴀʀᴅ_ɪᴏsĐọᴄ ᴛʜêᴍ
ᴘᴏᴡᴇʀᴇᴅ ʙʏ ɢʟɪᴀsᴛᴜᴅɪᴏ
ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ ᴄũɴɢ ʀᴀ ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ 𝟹 ʙị ᴄᴀɴ ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ. ʀɪêɴɢ “ᴛʜầʏ ôɴɢ ɴộɪ” ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ʙị ᴄấᴍ đɪ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú.

ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟸, ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ sự ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴠề ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ.

ǫᴜʏếᴛ đɪ̣ɴʜ ɴêᴜ ʀᴏ̃, ᴄʜᴜʏểɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ sự “ʟợɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜᴜ̉ xâᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟợɪ ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ ɪ́ᴄʜ ʜợᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜâɴ” ᴅᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜᴏ̀ᴀ ᴋʜởɪ ᴛố ɴɢᴀ̀ʏ 𝟹/𝟷.

ᴄʜɪềᴜ 𝟽/𝟹, Đạɪ ᴛá ᴠăɴ ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ đã ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴛạɪ ɴʜà ʙà ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ ʀõ ᴄáᴄ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴋʜáᴄ ở ᴠụ áɴ “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ”.

“ɴɢᴏàɪ ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴄsĐᴛ ᴄòɴ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜữɴɢ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ʟᴏạɴ ʟᴜâɴ, ᴛộɪ ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴠà ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴛạɪ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ. ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛố ᴄáᴏ ɴàʏ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ”, Đạɪ ᴛá ᴠăɴ ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ ɴóɪ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ áɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ đã ᴄó ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʟầɴ 𝟸 đốɪ ᴠớɪ 𝟹 ʙị ᴄᴀɴ ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ, ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ, ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ đếɴ ɴɢàʏ 𝟹/𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟸.