ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ: ᴋʜáᴍ xéᴛ 𝟼 ᴄăɴ ɴʜà, ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴠậᴛ ᴄʜứɴɢ

Uncategorized

ᴛừ ᴛốɪ 𝟸𝟺/𝟹 đếɴ ʀạɴɢ sáɴɢ 𝟸𝟻/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴍớɪ ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴠɪệᴄ ᴋʜáᴍ xéᴛ 𝟼 ᴄăɴ ɴʜà ᴄủᴀ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà đã ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴠậᴛ ᴄʜứɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ.
ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟹, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ đốɪ ᴠớɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (𝟻𝟷 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ; ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”, ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ʀạɴɢ sáɴɢ 𝟸𝟻/𝟹, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴍớɪ ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴠɪệᴄ ᴋʜáᴍ xéᴛ 𝟼 ᴄăɴ ɴʜà ᴄủᴀ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ở đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜôɴɢ, ᴘʜườɴɢ ᴠõ ᴛʜị sáᴜ, ǫᴜậɴ 𝟹 ᴠà ᴄáᴄ ᴄăɴ ɴʜà ᴋʜáᴄ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜáᴍ xéᴛ, đạɪ ᴅɪệɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ᴍặᴛ để ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜáᴍ xéᴛ xᴏɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ ᴠậᴛ ᴄʜứɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ để ᴘʜụᴄ ᴠụ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴛốɪ 𝟸𝟺/𝟹, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴄăɴ ɴʜà ở số 𝟷𝟽-𝟷𝟿 ɴɢô Đứᴄ ᴋế, ᴘʜườɴɢ ʙếɴ ɴɢʜé, ǫᴜậɴ 𝟷. ᴄăɴ ɴʜà ɴàʏ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴄăɴ ɴʜà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đăɴɢ ᴋý ᴛʜườɴɢ ᴛʀú.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄòɴ ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴄáᴄ ᴄăɴ ɴʜà ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʜụ ʟý đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự, xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴅᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴʜậɴ địɴʜ, ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ʟợɪ ᴅụɴɢ sứᴄ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ, sử ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄủᴀ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛʀêɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜɪềᴜ ʙᴜổɪ ᴘʜáᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đờɪ ᴛư ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ; ᴛʀᴏɴɢ đó sử ᴅụɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ɴʜụᴄ ᴍạ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ᴛʜùɴɢ ᴛàɪ ʟɪệᴜ sᴀᴜ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ, ᴄᴏɪ ᴛʜườɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đếɴ ɴʜà ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ɢâʏ ᴍấᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴛạɪ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜáᴄ.

ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴅẫɴ ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã âᴍ ᴛʜầᴍ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄủɴɢ ᴄố ᴄʜứɴɢ ᴄứ đầʏ đủ, ᴠữɴɢ ᴄʜắᴄ. ᴠɪệᴄ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɢâʏ ɴáᴏ ʟᴏạɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ đã ʙị ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄʜốɴɢ đốɪ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄǫĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ᴛụᴄ 𝟻 ᴛʜáɴɢ, ʜệ ᴛʜốɴɢ ʜóᴀ ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ ᴠà đâʏ ʟà ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴄʜíɴ ᴍᴜồɪ để ᴛʜựᴄ ᴛʜɪ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

xᴜʏêɴ sᴜốᴛ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴍờɪ ʙà ʜằɴɢ ʟêɴ ɴʜắᴄ ɴʜở, ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ (íᴛ ɴʜấᴛ 𝟺 ʟầɴ). ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɴé ᴛʀáɴʜ, ᴛỏ ᴛʜáɪ độ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ, ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛʜụ ʟý đơɴ ᴛʜư ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴄá ɴʜâɴ ᴛố ᴄáᴏ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɢồᴍ: ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ʜɪểɴ, ʙà Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ, ʙà Đɪɴʜ ᴛʜị ʟᴀɴ, ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄᴀ sĩ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ – ᴄôɴɢ ᴠɪɴʜ…

ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ đã xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý ᴄáᴄ đơɴ ɴàʏ. Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʜáɴɢ 𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ʙị sở ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã xử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴅᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴠà ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ʙướᴄ đầᴜ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã sử ᴅụɴɢ 𝟷𝟸 ᴋêɴʜ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ để xúᴄ ᴘʜạᴍ, xᴜʏêɴ ᴛạᴄ, ɴʜụᴄ ᴍạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ʜɪệɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ áɴ để xử ʟý ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.