ɴóɴɢ: ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴠà ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ᴄôɴɢ ᴠɪɴʜ ɴóɪ 𝟷 ᴄâᴜ ʀõ ᴛʜáɪ độ

Uncategorized

ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ ʟà 𝟷 ᴛʀᴏɴɢ 𝟻 sᴀᴏ ᴠɪệᴛ ɢửɪ đơɴ ᴋɪệɴ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ.
ᴛốɪ ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟹, sự ᴠɪệᴄ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đᴀɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ xã ʜộɪ đổ ᴅồɴ sự ᴄʜú ý. ᴄáᴄʜ đâʏ íᴛ ᴛʜáɴɢ, ʙà ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴛừɴɢ ʙị 𝟻 ɴɢʜệ sĩ ᴛʀᴏɴɢ ʟàɴɢ ɢɪảɪ ᴛʀí ᴠɪệᴛ ɢửɪ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ʟêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ. ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ số ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sĩ ʙứᴄ xúᴄ ᴠì ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄó ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ – ᴄôɴɢ ᴠɪɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜáᴄ đồɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄảᴍ xúᴄ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛʜì ᴠợ ᴄʜồɴɢ đìɴʜ đáᴍ ᴠʙɪᴢ ɴàʏ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ ᴍớɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄôɴɢ ᴠɪɴʜ xáᴄ ɴʜậɴ ᴀɴʜ đã ʙɪếᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ʙáᴏ ᴄʜí ᴠà ᴋʜẳɴɢ địɴʜ: “ᴄả ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ đặᴛ ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴠàᴏ sự ᴛʜượɴɢ ᴛôɴ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ”.\

ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ ᴠà ᴄôɴɢ ᴠɪɴʜ ᴛɪɴ ᴛưởɴɢ ᴠàᴏ sự ᴛʜượɴɢ ᴛôɴ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ

ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟷, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴʜậɴ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴘʜâɴ ᴛʀầɴ số ᴛɪềɴ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ở ɢɪữᴀ ɴɢâɴ ʜàɴɢ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪɴʜ đã ɴʜờ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ.

“ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ᴅâɴ sự đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, ʙịᴀ đặᴛ, đưᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ɴʜằᴍ xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ, ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ”, ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ ᴄʜɪᴀ sẻ.

ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴄʜỉ đăɴɢ ᴛảɪ ảɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ ʜàɴʜ ʜươɴɢ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ