Độɴɢ ᴛʜáɪ ᴋɪềᴍ ᴄʜế ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴋʜɪếɴ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ʙăɴ ᴋʜᴏăɴ: ᴋịᴄʜ ʙảɴ ɴàᴏ sẽ xảʏ ʀᴀ sᴀᴜ 3 ᴛʜáɴɢ ᴄʜɪếɴ sự

Uncategorized

C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼o̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼V̼o̼l̼o̼d̼y̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼. ̼M̼á̼t̼x̼c̼ơ̼v̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼.’

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼a̼s̼s̼)̼

M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼N̼A̼T̼O̼)̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼?̼

̼C̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼x̼í̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼B̼e̼n̼ ̼W̼a̼l̼l̼a̼c̼e̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼

̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼9̼/̼5̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ầ̼u̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼G̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼“̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼.̼ ̼Ở̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼q̼u̼ặ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

̼D̼m̼i̼t̼r̼y̼ ̼T̼r̼e̼n̼i̼n̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼a̼r̼n̼e̼g̼i̼e̼ ̼M̼á̼t̼x̼c̼ơ̼v̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼e̼m̼l̼i̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼”̼.̼

̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼o̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼?̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ạ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼a̼n̼c̼y̼ ̼P̼e̼l̼o̼s̼i̼ ̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼?̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼e̼n̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼.̼

̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼á̼t̼x̼c̼ơ̼v̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼

̼N̼h̼ẹ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼

̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼. T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼a̼s̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼C̼o̼l̼o̼n̼i̼a̼l̼ ̼P̼i̼p̼e̼l̼i̼n̼e̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.

B̼e̼r̼l̼i̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼. N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼5̼.̼9̼7̼7̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼.̼

̼“̼C̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼?̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼!̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼e̼r̼g̼e̼i̼ ̼M̼i̼r̼o̼n̼o̼v̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼r̼o̼n̼o̼v̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼“̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ỏ̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼“̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.

̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼K̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼1̼:̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼

̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼4̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼R̼e̼c̼e̼p̼ ̼T̼a̼y̼y̼i̼p̼ ̼E̼r̼d̼o̼g̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼A̼n̼k̼a̼r̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.

T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼4̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼2̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

̼Ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼t̼o̼n̼i̼o̼ ̼G̼u̼t̼e̼r̼r̼e̼s̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼4̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼à̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼C̼a̼o̼ ̼ủ̼y̼ ̼E̼U̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼J̼o̼s̼e̼p̼ ̼B̼o̼r̼r̼e̼l̼l̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼4̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼4̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼4̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼B̼e̼r̼l̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼(̼E̼U̼)̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼d̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼.̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼K̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼2̼:̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼o̼

̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼?̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼3̼,̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼S̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼L̼u̼g̼a̼n̼s̼k̼.̼

̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼R̼u̼s̼t̼a̼m̼ ̼M̼i̼n̼n̼e̼k̼a̼y̼e̼v̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼s̼n̼i̼s̼t̼r̼i̼a̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼:̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼K̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỏ̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼a̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼.̼

̼K̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼3̼:̼ ̼X̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼a̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼V̼o̼l̼o̼d̼y̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼b̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼3̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼8̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼b̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼4̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼3̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼”̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼”̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼E̼U̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼u̼l̼g̼a̼r̼i̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼.̼

̼N̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼G̼D̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼5̼%̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼%̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼G̼i̼á̼ ̼h̼y̼d̼r̼o̼c̼a̼r̼b̼o̼n̼,̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼c̼a̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼o̼h̼a̼