C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼:̼ ̼M̼ỹ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼

Uncategorized

̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.
N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼. T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼5̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼.

c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

̼S̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼?

̼A̼v̼r̼i̼l̼ ̼H̼a̼i̼n̼e̼s̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼.

C̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼”̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼H̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼.

U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼.

̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼l̼à̼:̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼à̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼M̼ỹ̼?

H̼a̼y̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼a̼?

H̼a̼y̼ ̼M̼ỹ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼?̼ ̼H̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼?̼.̼.̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼?̼

̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.

Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼r̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼.


V̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼N̼L̼A̼W̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼

̼M̼ỹ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼l̼o̼y̼d̼ ̼A̼u̼s̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼N̼g̼a̼”…

…h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ạ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼a̼n̼c̼y̼ ̼P̼e̼l̼o̼s̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼”̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼

̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼.̼

̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼V̼o̼l̼o̼d̼y̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Â̼u̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼”̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼

̼A̼P̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼5̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼N̼A̼T̼O̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼ở̼ ̼B̼r̼u̼s̼s̼e̼l̼s̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼A̼P̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ê̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼J̼e̼n̼s̼ ̼S̼t̼o̼l̼t̼e̼n̼b̼e̼r̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼5̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼”̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼.̼

̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼L̼i̼t̼h̼u̼a̼n̼i̼a̼ ̼D̼e̼i̼v̼i̼d̼a̼s̼ ̼M̼a̼t̼u̼l̼i̼o̼n̼i̼s̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.

“̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼”̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼L̼i̼t̼h̼u̼a̼n̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼. C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼1̼8̼/̼5̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼I̼b̼r̼a̼h̼i̼m̼ ̼K̼a̼l̼i̼n̼ ̼-̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼R̼e̼c̼e̼p̼ ̼T̼a̼y̼y̼i̼p̼ ̼E̼r̼d̼o̼g̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼à̼m̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼k̼a̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼”̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼”

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼E̼r̼d̼o̼g̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼k̼a̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼

̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼”̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼A̼n̼k̼a̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼(̼E̼U̼)̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼K̼u̼r̼d̼ ̼(̼P̼K̼K̼)̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ỹ̼ ̼F̼e̼t̼h̼u̼l̼l̼a̼h̼ ̼G̼u̼l̼e̼n̼ ̼-̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼A̼n̼k̼a̼r̼a̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼.̼

̼R̼o̼n̼a̼l̼d̼ ̼S̼u̼n̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼c̼h̼i̼g̼a̼n̼,̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼ ̼”̼P̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼o̼é̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ũ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼P̼o̼s̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Â̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼a̼l̼t̼i̼c̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼N̼A̼T̼O̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼a̼l̼t̼i̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼L̼i̼t̼h̼u̼a̼n̼i̼a̼,̼ ̼L̼a̼t̼v̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼E̼s̼t̼o̼n̼i̼a̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.

C̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼a̼l̼t̼i̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼I̼t̼a̼l̼i̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Â̼u̼.̼

̼”̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼E̼m̼m̼a̼n̼u̼e̼l̼ ̼M̼a̼c̼r̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼

̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼P̼o̼s̼t̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼d̼r̼i̼d̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼é̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Â̼u̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼t̼à̼n̼g̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼C̼z̼e̼c̼h̼ ̼J̼a̼n̼ ̼H̼a̼v̼r̼a̼n̼e̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼”̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼”̼.̼

̼C̼z̼e̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼S̼l̼o̼v̼a̼k̼i̼a̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼P̼o̼s̼t̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼d̼r̼i̼d̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼.

C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼o̼h̼a̼