Vừa Xong: Đang ɴʜậᴜ với bạn, Vợ gọi về đưa đi đẻ, Chồng về C̼h̼é̼m̼ vợ tới tấp rơi ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ ra ngoài.

Sức Khỏe Tin Tức Xã Hội

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼̼

V̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼7̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ V̼.̼T̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼-̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼G̼â̼y̼ ̼m̼ê̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼d̼a̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼ợ̼t̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼.

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼c̼m̼)̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

K̼h̼i̼ ̼k̼há̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼(̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼c̼m̼)̼.̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼.̼

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼.

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.

̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼.

B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼

C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼.

T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼K̼h̼o̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼s̼ú̼t̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

P̼h̼í̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼K̼h̼o̼a̼.

H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼K̼h̼o̼a̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ịn̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.

Q̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼4̼5̼%̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼4̼%̼.

Lưu ý: Vụ việc này xảy ra từ rất lâu