T̲r̲u̲y̲ t̲ìm̲ k̲ẻ l̲ạ m̲ặt̲ đán̲h̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 6̲ n̲g̲ất̲ x̲ỉu̲ k̲h̲i̲ đi̲ h̲ọc̲ v̲ề

Đẹp+ Giải Trí Sức Khỏe Tin Tức Xã Hội

T̲ối̲ 1̲7̲/3̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ C̲h̲âu̲ Đức̲, t̲ỉn̲h̲ B̲à R̲ịa̲ – V̲ũn̲g̲ T̲àu̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ m̲ột̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ t̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲C̲S̲ P̲h̲a̲n̲ B̲ội̲ C̲h̲âu̲ b̲ị n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ l̲ạ m̲ặt̲ đán̲h̲ đập̲ d̲ã m̲a̲n̲ k̲h̲i̲ đi̲ h̲ọc̲ v̲ề.

T̲h̲e̲o̲ Z̲i̲n̲g̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲6̲h̲3̲0̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, c̲h̲áu̲ T̲.N̲.T̲.M̲. (1̲2̲ t̲u̲ổi̲, h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 6̲ t̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲C̲S̲ P̲h̲a̲n̲ B̲ội̲ C̲h̲âu̲) đi̲ h̲ọc̲ v̲ề n̲g̲a̲n̲g̲ q̲u̲a̲ l̲ô c̲a̲o̲ s̲u̲ ở đội̲ 3̲, n̲ôn̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲a̲o̲ s̲u̲ B̲ìn̲h̲ B̲a̲ t̲h̲u̲ộc̲ k̲h̲u̲ p̲h̲ố H̲o̲àn̲g̲ G̲i̲a̲o̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲g̲ãi̲ G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ì b̲ị m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ c̲h̲ạy̲ t̲h̲e̲o̲ g̲i̲ật̲ t̲óc̲ r̲ồi̲ đán̲h̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ v̲ào̲ đầu̲.

M̲ặc̲ d̲ù c̲h̲áu̲ M̲. đã k̲êu̲ c̲ứu̲ x̲i̲n̲ t̲h̲a̲ n̲h̲ưn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ v̲ẫn̲ đán̲h̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ c̲h̲o̲ đến̲ k̲h̲i̲ M̲. k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ g̲ì n̲ữa̲ v̲à n̲g̲ất̲ đi̲. Đến̲ k̲h̲i̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đi̲ c̲ùn̲g̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ó đi̲ q̲u̲a̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲ m̲ới̲ g̲ọi̲ c̲h̲áu̲ d̲ậy̲. L̲úc̲ n̲ày̲ c̲h̲áu̲ M̲. m̲ới̲ t̲ỉn̲h̲ l̲ại̲ d̲ắt̲ x̲e̲ c̲h̲ạy̲ v̲ề n̲h̲à c̲ô c̲ầu̲ c̲ứu̲.

c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ đạp̲ c̲ủa̲ n̲ữu̲ s̲i̲n̲h̲ b̲ị đán̲h̲ d̲ã m̲a̲n̲
Ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ m̲àn̲ h̲ìn̲h̲ t̲r̲ên̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲.
T̲h̲e̲o̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲8̲ g̲i̲ờ t̲ối̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, c̲h̲ị T̲r̲ần̲ T̲h̲ị T̲h̲u̲ H̲. (n̲g̲ụ k̲h̲u̲ p̲h̲ố H̲o̲àn̲g̲ G̲i̲a̲o̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲g̲ãi̲ G̲i̲a̲o̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲h̲âu̲ Đức̲) n̲g̲h̲e̲ t̲i̲ến̲g̲ k̲êu̲ c̲ứu̲ “O̲ ơi̲, c̲ứu̲ c̲o̲n̲ v̲ới̲”. K̲h̲i̲ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ c̲h̲áu̲ r̲u̲ột̲ l̲à b̲é M̲. b̲ị n̲h̲i̲ều̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ k̲h̲u̲ôn̲ m̲ặt̲ s̲ưn̲g̲ v̲ù, c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ đạp̲ n̲g̲ã n̲ằm̲ g̲i̲ữa̲ s̲ân̲. L̲úc̲ đó c̲h̲áu̲ r̲ất̲ h̲o̲ản̲g̲ l̲o̲ạn̲, đòi̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ c̲ầu̲ c̲ứu̲ b̲a̲ m̲ẹ n̲h̲ưn̲g̲ l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ớ t̲ên̲ b̲a̲ m̲ẹ m̲ìn̲h̲.

S̲a̲u̲ đó, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đưa̲ c̲h̲áu̲ đến̲ k̲h̲ám̲ t̲ại̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ y̲ t̲ế h̲u̲y̲ện̲ C̲h̲âu̲ Đức̲, đến̲ 2̲1̲h̲ t̲h̲ì c̲h̲áu̲ M̲. được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ x̲u̲ốn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ B̲à R̲ịa̲.

T̲h̲e̲o̲ a̲n̲h̲ T̲r̲ần̲ T̲h̲a̲n̲h̲ N̲h̲ân̲ (c̲h̲a̲ c̲ủa̲ b̲é M̲.), h̲i̲ện̲ c̲h̲áu̲ đa̲n̲g̲ r̲ất̲ h̲o̲ản̲g̲ l̲o̲ạn̲, l̲o̲ s̲ợ, n̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲à c̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲h̲ưa̲ k̲h̲a̲i̲ t̲h̲ác̲ được̲ t̲h̲êm̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, m̲ột̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ C̲h̲âu̲ Đức̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ đơn̲ v̲ị n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲à t̲r̲u̲y̲ t̲ìm̲ để l̲àm̲ r̲õ độn̲g̲ c̲ơ, m̲ục̲ đíc̲h̲ c̲ủa̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ g̲ây̲ án̲.