ᴠừᴀ xᴏɴɢ: ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟺.𝟾𝟼𝟷 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ʜà ɴộɪ ʟà địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ 𝟸.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ

Đời sống Tin Tức Xã Hội

ʙảɴ ᴛɪɴ ᴛốɪ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢàʏ 𝟺/𝟷, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟺.𝟾𝟼𝟷 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟹𝟸 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟺.𝟾𝟸𝟿 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ. ʙảɴ ᴛɪɴ ᴛốɪ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢàʏ 𝟺/𝟷, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟺.𝟾𝟼𝟷 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

𝟷. ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴʜᴍ ᴍớɪ:ɪễ
ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟼ʜ ɴɢàʏ 𝟶𝟹/𝟶𝟷 đếɴ 𝟷𝟼ʜ ɴɢàʏ 𝟶𝟺/𝟶𝟷, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟺.𝟾𝟼𝟷 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟹𝟸 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟺.𝟾𝟸𝟿 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ (ɢɪảᴍ 𝟷.𝟶𝟾𝟽 ᴄᴀ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó) ᴛạɪ 𝟼𝟶 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố (ᴄó 𝟷𝟶.𝟾𝟼𝟺 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ).

ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄᴀ ʙệɴʜ ɴʜư sᴀᴜ: ʜà ɴộɪ (𝟸.𝟺𝟿𝟿), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟿𝟷𝟼), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟽𝟿𝟽), ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟼𝟼𝟺), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟼𝟶𝟾), ʜảɪ ᴘʜòɴɢ (𝟼𝟶𝟸), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟻𝟿𝟹), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟺𝟻𝟶), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟺𝟹𝟷), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟺𝟸𝟶), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟹𝟼𝟽), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟹𝟺𝟸), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟸𝟾𝟼), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟸𝟾𝟻), ʜưɴɢ ʏêɴ (𝟸𝟽𝟼), Đà ɴẵɴɢ (𝟸𝟻𝟹), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟹𝟸), ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ (𝟸𝟸𝟽), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟸𝟸𝟻), ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ (𝟸𝟸𝟶), ʜảɪ ᴅươɴɢ (𝟸𝟶𝟹), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟸𝟶𝟸), ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟶𝟸), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟷𝟿𝟼), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟷𝟿𝟼), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟷𝟿𝟺), ʜà ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟽𝟿), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟷𝟽𝟷), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷𝟼𝟼), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟷𝟻𝟽), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟷𝟻𝟸), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟷𝟹𝟾), ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ (𝟷𝟹𝟽), ɴɪɴʜ ʙìɴʜ (𝟷𝟹𝟺), ɴᴀᴍ Địɴʜ (𝟷𝟹𝟺), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷𝟷𝟿), ʜòᴀ ʙìɴʜ (𝟷𝟶𝟽), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟷𝟶𝟹), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟿𝟽), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟿𝟺), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟾𝟻), ʜà ɴᴀᴍ (𝟽𝟿), ᴛʜáɪ ʙìɴʜ (𝟽𝟾), ᴘʜú ᴛʜọ (𝟽𝟻), sơɴ ʟᴀ (𝟼𝟾), ᴄᴀᴏ ʙằɴɢ (𝟼𝟼), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟼𝟻), ʟàᴏ ᴄᴀɪ (𝟼𝟻), ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ (𝟼𝟹), Đɪệɴ ʙɪêɴ (𝟼𝟸), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟻𝟷), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟺𝟸), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟺𝟷), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟺𝟶), ʏêɴ ʙáɪ (𝟹𝟼), ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟹𝟻), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟹𝟹), ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ (𝟹𝟶), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟸𝟹), ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ (𝟷𝟾).
ɴɢàʏ 𝟶𝟺/𝟶𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟸, sở ʏ ᴛế ᴛʀà ᴠɪɴʜ đăɴɢ ᴋý ʙổ sᴜɴɢ 𝟼.𝟾𝟼𝟽 ᴄᴀ ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 sᴀᴜ ᴋʜɪ ʀà sᴏáᴛ, ʙổ sᴜɴɢ đầʏ đủ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛạɪ ᴛʀà ᴠɪɴʜ. ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢɪảᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó: ʜảɪ ᴘʜòɴɢ (-𝟷.𝟷𝟺𝟽), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (-𝟺𝟷𝟷), ᴄà ᴍᴀᴜ (-𝟹𝟽𝟷). ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó: ʜà ɴộɪ (+𝟹𝟿𝟿), ʙếɴ ᴛʀᴇ (+𝟷𝟻𝟹), ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ (+𝟷𝟸𝟷). ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟶𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: 𝟷𝟻.𝟼𝟾𝟽 ᴄᴀ/ɴɢàʏ.
Đếɴ ɴᴀʏ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟺 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅᴏ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ, đềᴜ ʟà ᴄáᴄ ᴄᴀ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ (𝟷), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟷𝟺), ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟻), ʜảɪ ᴅươɴɢ (𝟷), ʜảɪ ᴘʜòɴɢ (𝟷), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟸).
𝟸. ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ: ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟷.𝟾𝟶𝟶.𝟽𝟶𝟺 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟹𝟷/𝟸𝟸𝟺 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟹𝟾/𝟸𝟸𝟺 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟷𝟾.𝟸𝟻𝟸 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ). Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ): sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟᴀ̀ 𝟷.𝟽𝟿𝟺.𝟾𝟼𝟼 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟷.𝟺𝟷𝟶.𝟻𝟼𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.  ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ɴʜɪễᴍ ᴛíᴄʜ ʟũʏ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ɴàʏ: ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟻𝟶𝟻.𝟻𝟸𝟹), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟸𝟿𝟷.𝟶𝟼𝟷), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟿𝟾.𝟷𝟾𝟹), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟽𝟾.𝟾𝟹𝟽), ʜà ɴộɪ (𝟻𝟺.𝟸𝟹𝟶).