ᴛᴜɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ᴍᴀʀɪᴜᴘᴏʟ ᴠà đɪềᴜ ᴋʜɪếɴ ʜọ ᴘʜảɪ đầᴜ ʜàɴɢ ɴɢᴀ

Uncategorized

B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼.̼4̼3̼9̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼R̼I̼A̼ ̼N̼o̼v̼o̼s̼t̼i̼.̼
̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼d̼à̼y̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼’đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼5̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼A̼P̼

Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼a̼n̼g̼.̼

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼:̼

̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼

̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼.̼4̼3̼9̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼R̼I̼A̼ ̼N̼o̼v̼o̼s̼t̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ẩ̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼o̼o̼n̼g̼k̼e̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼A̼z̼o̼v̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ệ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼;̼ ̼L̼ữ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ữ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ệ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.

B̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼. L̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ữ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼3̼6̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼A̼z̼o̼v̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼x̼í̼t̼?̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼A̼z̼o̼v̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼”̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼”̼.̼

̼H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼A̼P̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼.

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼ẹ̼o̼. T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼A̼z̼o̼v̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼D̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼1̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼A̼z̼o̼v̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼x̼í̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼V̼ệ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼A̼z̼o̼v̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ữ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼e̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼X̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ở̼. C̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼A̼z̼o̼v̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼A̼z̼o̼v̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼x̼í̼t̼.

S̼v̼i̼a̼t̼o̼s̼l̼a̼v̼ ̼P̼a̼l̼a̼m̼a̼r̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼”̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼?̼

̼K̼h̼i̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼”̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼u̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼”̼,̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼V̼a̼d̼y̼m̼ ̼B̼o̼y̼c̼h̼e̼n̼k̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼V̼o̼l̼o̼d̼y̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼”̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼e̼r̼m̼o̼p̼y̼l̼a̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼2̼1̼”̼,̼ ̼M̼y̼k̼h̼a̼i̼l̼o̼ ̼P̼o̼d̼o̼l̼y̼a̼k̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼r̼m̼o̼p̼y̼l̼a̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼p̼a̼r̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼4̼8̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼