ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟶 ᴍớɪ: ʜọᴄ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ʜọᴄ ʟịᴄʜ sử, ᴠậᴛ ʟý ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ

Tin Tức

𝟸𝟶𝟸𝟹 ᴛớɪ đâʏ, ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ (ɢᴅᴘᴛ) 𝟸𝟶𝟷𝟾 ʙậᴄ ᴛʜᴘᴛ sẽ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟶.

ᴠớɪ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴍớɪ ɴàʏ, ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟶 sẽ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʜọᴄ ʟịᴄʜ sử ʜᴀʏ ʜᴏá ʜọᴄ, sɪɴʜ ʜọᴄ, ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ʜọᴄ ᴍôɴ ʟịᴄʜ sử ʜᴀʏ Địᴀ ʟý ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴇᴍ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ᴛʜể ᴄʜọɴ ᴄáᴄ ᴍôɴ ɴʜư Âᴍ ɴʜạᴄ ʜᴀʏ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴠà ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ… ᴛùʏ ᴠàᴏ sở ᴛʜíᴄʜ ᴠà địɴʜ ʜướɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴇᴍ.

Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄũɴɢ đượᴄ xᴇᴍ ɴʜư đổɪ ᴍớɪ ᴄăɴ ʙảɴ, ʜọᴄ sɪɴʜ đượᴄ ᴛự ᴄʜọɴ ɴʜɪềᴜ ᴍôɴ ʜọᴄ ʏêᴜ ᴛʜíᴄʜ để địɴʜ ʜướɴɢ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴʜữɴɢ đổɪ ᴍớɪ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴍᴀɴɢ đếɴ ɴʜɪềᴜ ʙăɴ ᴋʜᴏăɴ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠà ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ đầᴜ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ.

ᴛạɪ ʙᴜổɪ “ᴛọᴀ đàᴍ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠề ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ 𝟸𝟶𝟷𝟾 ᴛư ᴠấɴ ᴠà địɴʜ ʜướɴɢ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠà ᴄʜᴀ ᴍẹ ʜọᴄ sɪɴʜ” ᴅᴏ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs – ᴛʜᴘᴛ ʟươɴɢ ᴛʜế ᴠɪɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ɢs.ᴛs Đỗ Đứᴄ ᴛʜáɪ – ᴄʜủ ʙɪêɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢᴅᴘᴛ 𝟸𝟶𝟷𝟾 ᴍôɴ ᴛᴏáɴ đã ɢɪảɪ đáᴘ ᴄáᴄ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ᴄʜᴏ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴠề ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴍớɪ.

ɢs.ᴛs Đỗ Đứᴄ ᴛʜáɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢᴅᴘᴛ 𝟸𝟶𝟷𝟾 ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴠớɪ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʜᴘᴛ ᴛừ ɴăᴍ ᴛớɪ, ᴠớɪ 𝟹 ᴍôɴ ᴛᴏáɴ, ᴠăɴ ɴɢᴏạɪ ɴɢữ ᴄó 𝟹 ᴛɪếᴛ/ᴛᴜầɴ ᴠà 𝟷 ᴍôɴ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ʟà ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ 𝟷 ᴛɪếᴛ/ᴛᴜầɴ, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜể ᴄʜấᴛ 𝟸 ᴛɪếᴛ/ᴛᴜầɴ ᴠà ᴍôɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ (ᴄʜàᴏ ᴄờ, sɪɴʜ ʜᴏạᴛ, ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ ʜướɴɢ ɴɢʜɪệᴘ) ᴠớɪ 𝟹 ᴛɪếᴛ/ᴛᴜầɴ, ᴍôɴ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴅᴏ địᴀ ᴘʜươɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠà ᴛổɴɢ 𝟷𝟻 ᴛɪếᴛ/ᴛᴜầɴ.

ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴍớɪ ʙộ ᴄũɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄʜọɴ 𝟻 ᴛʀᴏɴɢ 𝟿 ᴍôɴ ᴄʜɪᴀ 𝟹 ʟᴏạɪ: ʟý, ʜóᴀ, sɪɴʜ ɢọɪ ʟà ᴄụᴍ ɴʜóᴍ ᴍôɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴛự ɴʜɪêɴ; sử, Địᴀ, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄụᴍ ᴍôɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ xã ʜộɪ ᴠà ɴʜâɴ ᴠăɴ; ᴍôɴ đặᴄ ᴛʜù: ᴛɪɴ ʜọᴄ, ᴄôɴɢ ɴɢʜệ, ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ (âᴍ ɴʜạᴄ, ᴍỹ ᴛʜᴜậᴛ).

ᴠà ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄủᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ ʟà ᴘʜảɪ ᴛự ᴄʜọɴ 𝟹 ɴʜóᴍ ᴛʀêɴ ʀᴀ 𝟻 ᴍôɴ ᴠà ᴍỗɪ ɴʜóᴍ ᴘʜảɪ ᴄʜọɴ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟷 ᴍôɴ để ʜọᴄ sᴜốᴛ 𝟹 ɴăᴍ ᴄấᴘ 𝟹”.


ɢs.ᴛs Đỗ Đứᴄ ᴛʜáɪ – ᴄʜủ ʙɪêɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢᴅᴘᴛ 𝟸𝟶𝟷𝟾 ᴍôɴ ᴛᴏáɴ.

ɢs.ᴛs Đỗ Đứᴄ ᴛʜáɪ – ᴄʜủ ʙɪêɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢᴅᴘᴛ 𝟸𝟶𝟷𝟾 ᴍôɴ ᴛᴏáɴ.ɴʜư ᴠậʏ, ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴛớɪ ᴄó ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ʜọᴄ ʟý, ʜóᴀ, sử, Địᴀ… ɴếᴜ ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ. ᴛʜế ɴʜưɴɢ, ᴠấɴ đề đặᴛ ʀᴀ ʟà ᴄáᴄ ᴇᴍ ɴêɴ ᴄʜọɴ ᴍôɴ ʜọᴄ ᴛự ᴄʜọɴ ᴛʜế ɴàᴏ để ᴛʜᴜậɴ ᴛɪệɴ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ địɴʜ ʜướɴɢ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʜᴜậɴ ᴛɪệɴ ᴄʜᴏ ɴʜà ᴛʀườɴɢ xếᴘ ᴛʜờɪ ᴋʜóᴀ ʙɪểᴜ ᴠì sẽ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶𝟾 ᴛổ ʜợᴘ ᴄʜọɴ ᴍôɴ.

ɢs.ᴛs Đỗ Đứᴄ ᴛʜáɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄʜọɴ ʟạɪ, ɴếᴜ ᴄʜọɴ ɴʜầᴍ 𝟷 ᴛʀᴏɴɢ 𝟻 ᴍôɴ ᴛʜì ʜếᴛ ʟớᴘ 𝟷𝟶 ᴄó ǫᴜʏềɴ ᴄʜọɴ ʟạɪ.

“ᴠí ɴʜư ʟớᴘ 𝟷𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄʜọɴ ᴍôɴ sử ɴʜưɴɢ ʟớᴘ 𝟷𝟷 ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ʜọᴄ ᴍôɴ sử, ᴍᴜốɴ ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ᴍôɴ Địᴀ ʟý ᴄũɴɢ đượᴄ. ᴛʜế ɴʜưɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴɢʜỉ ʜè ʜọᴄ sɪɴʜ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ʜọᴄ ʟạɪ ᴍôɴ Địᴀ ʟý ʟớᴘ 𝟷𝟶 để ᴄó đủ ᴄáᴄ đầᴜ đɪểᴍ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ xéᴛ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ sᴀᴜ ɴàʏ.

ᴠấɴ đề đặᴛ ʀᴀ ʟà ʟàᴍ ɢì ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʜọᴄ ᴠì ᴋỳ ɴɢʜỉ ʜè ᴛʜì ᴋʜôɴɢ đủ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʜọᴄ ʟạɪ 𝟷 ᴍôɴ ᴠà ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜó ᴄó ᴛʜể ᴛổ ᴄʜứᴄ đượᴄ ᴠì ʙɪếᴛ đâᴜ 𝟷 ᴛʀườɴɢ ᴄʜỉ ᴄó 𝟹-𝟺 ᴇᴍ ʜọᴄ ʟạɪ ᴛʜì xếᴘ ʟớᴘ, xếᴘ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛʜế ɴàᴏ?

ᴍộᴛ ᴍôɴ ʜọᴄ 𝟷 ɴăᴍ 𝟹𝟻 ᴛᴜầɴ ᴄó ʜệ ᴛʜốɴɢ ʙàɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đáɴʜ ɢɪá ᴅồɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠàɪ ᴛᴜầɴ ʜè ᴛʜì ᴛôɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛổ ᴄʜứᴄ đượᴄ.

ᴄʜíɴʜ ᴠì ᴛʜế, ᴛôɪ ᴋʜᴜʏêɴ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠà ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴘʜảɪ ᴠô ᴄùɴɢ ᴄẩɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴄáᴄ ᴍôɴ ʜọᴄ ᴛự ᴄʜọɴ”, ɢs. ᴛʜáɪ ɴóɪ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɢs. ᴛʜáɪ, ᴄʜọɴ ᴛổ ʜợᴘ ʜọᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄả đếɴ ᴠɪệᴄ địɴʜ ʜướɴɢ ᴠàᴏ đạɪ ʜọᴄ, ɴếᴜ ᴄʜọɴ ɴʜầᴍ ᴍôɴ ᴛự ᴄʜọɴ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ ʟᴏ “đốɪ ᴘʜó” ʜọᴄ ᴛʀêɴ ʟớᴘ ᴠừᴀ ʟᴏ ᴄʜạʏ ᴛʜɪ ᴠàᴏ đạɪ ʜọᴄ sẽ ᴠô ᴄùɴɢ ᴍệᴛ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴛâᴍ ᴛʜế ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴄó ᴄᴏɴ sắᴘ ᴛớɪ sẽ ᴠàᴏ ʟớᴘ 𝟷𝟶, ᴀɴʜ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ʜưɴɢ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ᴠɪệᴄ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄʜọɴ ᴍôɴ ʜọᴄ ᴛự ᴄʜọɴ sẽ ᴘʜá ᴠỡ ʟớᴘ ʜọᴄ ᴄố địɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ. ᴠậʏ ǫᴜảɴ ʟý ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴛʜế ɴàᴏ để ᴠɪệᴄ ʜọᴄ ʜɪệᴜ ǫᴜả?.

ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ, ɢs.ᴛs Đỗ Đứᴄ ᴛʜáɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴍôɴ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴛʜì ʜọᴄ sɪɴʜ sẽ ʜọᴄ ɢɪốɴɢ ɴʜᴀᴜ, ᴛấᴛ ᴄả ɢɪờ ʜọᴄ ᴛʜᴇᴏ ʟớᴘ, ʟớᴘ ʜọᴄ ᴄố địɴʜ, ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴠẫɴ ᴄó ᴛậᴘ ᴛʜể ɢắɴ ʙó ɴʜư ʟớᴘ ʜọᴄ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ.

“Đúɴɢ ʟà ᴠɪệᴄ ʜọᴄ ᴛự ᴄʜọɴ, ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ʜọᴄ ᴛʜᴇᴏ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ sẽ ᴘʜá ᴠỡ ᴄấᴜ ᴛʀúᴄ ʟớᴘ ᴠì ᴋʜɪ đó ᴄó ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄʜọɴ ᴍôɴ ɴàʏ, ᴄó ʙạɴ ᴄʜọɴ ᴍôɴ ᴋʜáᴄ sẽ ɢɪốɴɢ ɴʜư ʜọᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴛíɴ ᴄʜỉ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ. Đâʏ ʟà ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄʜᴏ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴋʜɪ ǫᴜảɴ ʟý ʜọᴄ sɪɴʜ ɴʜấᴛ ʟà ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟶 ᴠà 𝟷𝟷 đᴀɴɢ ᴛᴜổɪ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴠề ᴛâᴍ sɪɴʜ ʟý ʀõ ʀệᴛ.

ɢɪả sử ᴋʜốɪ 𝟷𝟶 ᴄó 𝟷𝟼𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ đăɴɢ ᴋý ᴍôɴ ᴠậᴛ ʟý ᴛʜì ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴄʜɪᴀ ᴛʜàɴʜ 𝟺 ʟớᴘ, ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜɪᴀ ᴋʜᴜɴɢ ɢɪờ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ để ʜọᴄ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴛʀùɴɢ ᴋʜᴜɴɢ ɢɪờ ʜọᴄ.

ɴɢᴀʏ ᴄả ʟớᴘ 𝟷𝟶ᴀ ᴄó 𝟸𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ đăɴɢ ᴋý ʜọᴄ ᴛự ᴄʜọɴ ᴍôɴ ᴠậᴛ ʟý ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ xếᴘ 𝟸𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ đó ᴠàᴏ 𝟷 ʟớᴘ ɴêɴ ᴠɪệᴄ ǫᴜảɴ ʟý ʜọᴄ sɪɴʜ ʀấᴛ ᴋʜó, ᴘʜảɪ ǫᴜảɴ ʟý đồɴɢ ʙộ ᴄủᴀ ᴛấᴛ ᴄả ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴍỗɪ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ, ᴠì ʜọᴄ ᴠậᴛ ʟý ᴄó ᴛʜể ʜọᴄ ᴘʜòɴɢ ɴàʏ ɴʜưɴɢ ɢɪờ sɪɴʜ ʜọᴄ ʜọᴄ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴄ”, ɢs ᴛʜáɪ ɴóɪ.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ ɴướᴄ Úᴄ ᴄʜỉ ᴄó 𝟸𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ/ ʟớᴘ ᴠà ᴛỷ ʟệ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ/ʜọᴄ sɪɴʜ ʟà 𝟸,𝟹/𝟷 ɴʜưɴɢ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛỷ ʟệ ɴàʏ ʟà 𝟷/𝟷𝟼. ᴠà ᴋʜɪ đó ᴠớɪ ᴍộᴛ ᴛʀườɴɢ 𝟺.𝟶𝟶𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄʜỉ đượᴄ ᴘʜéᴘ đốɪ đᴀ 𝟷𝟺𝟶 ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ sẽ ᴋʜó ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ǫᴜảɴ ʟý, ᴠà đươɴɢ ɴʜɪêɴ ᴋʜíᴀ ᴄạɴʜ ɴàʏ ᴛʜì ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴘʜảɪ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ.

“sẽ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴍôɴ íᴛ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄʜọɴ ɴêɴ ᴋʜó xếᴘ ᴛʜờɪ ᴋʜóᴀ ʙɪểᴜ, ɴʜɪệᴍ ᴠụ ɴʜà ᴛʀườɴɢ sắᴘ ᴛớɪ ʟà ʜɪệɴ ᴛʜựᴄ ʜóᴀ để ʀᴀ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ᴋʜóᴀ ʙɪểᴜ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ để ʜướɴɢ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ, ʜọᴄ sɪɴʜ ʟựᴀ ᴄʜọɴ”, ɢs ᴛʜáɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ.