ᴄʜɪếɴ sự ᴍɪềɴ Đôɴɢ đẩʏ ʟêɴ ᴄựᴄ đɪểᴍ, ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄầɴ ᴠũ ᴋʜí ǫᴜʏếᴛ ᴠậɴ ᴍệɴʜ ɴʜưɴɢ ᴍỹ ʟạɪ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴋʜôɴɢ ᴠɪệɴ ᴛʀợ ʟᴏạɪ ᴠũ ᴋʜ

Uncategorized

U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.
̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼u̼g̼a̼n̼s̼k̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼O̼l̼e̼k̼s̼a̼n̼d̼r̼ ̼M̼o̼t̼u̼z̼i̼a̼n̼y̼k̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼”̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼L̼u̼g̼a̼n̼s̼k̼.

S̼e̼v̼e̼r̼o̼d̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼

̼”̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼o̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼o̼t̼u̼z̼i̼a̼n̼y̼k̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼S̼e̼v̼e̼r̼o̼d̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼.

“̼C̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼. C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼L̼y̼s̼y̼c̼h̼a̼n̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼S̼e̼v̼e̼r̼o̼d̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼,̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼o̼t̼u̼z̼i̼a̼n̼y̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.

̼Q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼”̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼I̼z̼y̼u̼m̼ ̼-̼ ̼B̼a̼r̼v̼i̼n̼k̼o̼v̼e̼ ̼v̼à̼ ̼I̼z̼y̼u̼m̼ ̼-̼ ̼S̼l̼o̼v̼y̼a̼n̼s̼k̼.

N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼y̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼S̼l̼o̼v̼y̼a̼n̼s̼k̼. N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

G̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼.

̼C̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼A̼l̼e̼x̼e̼y̼ ̼A̼r̼e̼s̼t̼o̼v̼y̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼đ̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼.

Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼”̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼”̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼r̼e̼s̼t̼o̼v̼y̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼”̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼.

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼K̼h̼e̼r̼s̼o̼n̼,̼ ̼L̼u̼g̼a̼n̼s̼k̼,̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼Z̼a̼p̼o̼r̼i̼z̼h̼z̼h̼i̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼r̼e̼s̼t̼o̼v̼y̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼M̼L̼R̼S̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼3̼0̼0̼ ̼k̼m̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.

̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼r̼o̼c̼k̼e̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼A̼r̼e̼s̼t̼o̼v̼y̼c̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼.

T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼N̼g̼a̼.

W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.

M̼ỹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼.

̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼5̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼N̼g̼a̼.

̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼o̼c̼k̼e̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼(̼M̼L̼R̼S̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼l̼ự̼u̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼M̼7̼7̼7̼ ̼d̼o̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼ở̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.

N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼D̼m̼y̼t̼r̼o̼ ̼K̼u̼l̼e̼b̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼L̼R̼S̼ ̼m̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼.

̼M̼ỹ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼M̼L̼R̼S̼ ̼l̼à̼ ̼M̼2̼7̼0̼ ̼v̼à̼ ̼M̼1̼4̼2̼ ̼H̼I̼M̼A̼R̼S̼. R̼o̼c̼k̼e̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼2̼7̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼3̼2̼-̼6̼4̼k̼m̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼1̼6̼0̼k̼m̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼1̼4̼2̼ ̼H̼I̼M̼A̼R̼S̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼r̼o̼c̼k̼e̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼0̼k̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼k̼m̼.

C̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼à̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.

̼M̼L̼R̼S̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼p̼h̼á̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼.

U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼.

T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼

N̼g̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼r̼o̼c̼k̼e̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼a̼t̼o̼l̼y̼ ̼A̼n̼t̼o̼n̼o̼v̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼r̼o̼c̼k̼e̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼t̼o̼n̼o̼v̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼.̼

̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼