ʟộ ʜìɴʜ ảɴʜ ɴɢᴀ đưᴀ ᴛêɴ ʟửᴀ đếɴ sáᴛ ʙɪêɴ ɢɪớɪ ᴘʜầɴ ʟᴀɴ, ᴍᴏsᴄᴏᴡ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴡᴀsʜɪɴɢᴛᴏɴ đã ʙᴜộᴄ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴘʜảɪ ʜàɴʜ độɴɢ

Uncategorized

̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼I̼s̼k̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼5̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼I̼s̼k̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼.

C̼á̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼V̼y̼b̼o̼r̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼.

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼

̼”̼C̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼V̼y̼b̼o̼r̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼ó̼i̼. N̼g̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.

̼I̼s̼k̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼H̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼I̼s̼k̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼-̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼đ̼ạ̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.

M̼ỗ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ạ̼n̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼2̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼-̼7̼m̼.̼

̼T̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼I̼s̼k̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼I̼s̼k̼a̼n̼d̼e̼r̼-̼E̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼I̼s̼k̼a̼n̼d̼e̼r̼-̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼I̼s̼k̼a̼n̼d̼e̼r̼-̼K̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.


P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼I̼s̼k̼a̼n̼d̼e̼r̼-̼M̼ ̼d̼à̼i̼ ̼7̼,̼2̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼0̼,̼9̼5̼m̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼3̼,̼8̼ ̼t̼ấ̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼3̼8̼0̼k̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼5̼0̼k̼m̼,̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼ ̼-̼ ̼4̼8̼0̼k̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼I̼s̼k̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼o̼c̼k̼e̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ắ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼3̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a.

N̼ố̼i̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼A̼n̼n̼ ̼L̼i̼n̼d̼e̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼ ̼B̼à̼ ̼L̼i̼n̼d̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼J̼e̼n̼s̼s̼ ̼S̼t̼o̼l̼t̼e̼n̼b̼e̼r̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼

̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼.̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼e̼l̼s̼i̼n̼k̼i̼ ̼v̼à̼ ̼S̼t̼o̼c̼k̼h̼o̼l̼m̼ ̼l̼à̼ ̼”̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.

T̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼B̼à̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼Z̼a̼k̼h̼a̼r̼o̼v̼a̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼T̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼D̼m̼i̼t̼r̼y̼ ̼M̼e̼d̼v̼e̼d̼e̼v̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼a̼l̼i̼n̼i̼n̼g̼r̼a̼d̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼M̼ỹ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼.̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼5̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼Z̼a̼k̼h̼a̼r̼o̼v̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼

̼”̼M̼ỹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Z̼a̼k̼h̼a̼r̼o̼v̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼S̼o̼l̼o̼v̼i̼o̼v̼ ̼L̼i̼v̼e̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼1̼7̼/̼5̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼J̼o̼s̼e̼p̼ ̼B̼o̼r̼r̼e̼l̼l̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼(̼E̼U̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼

̼”̼N̼ế̼u̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼o̼r̼r̼e̼l̼l̼ ̼n̼ó̼i̼. Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼6̼/̼5̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼R̼e̼c̼e̼p̼ ̼T̼a̼y̼y̼i̼p̼ ̼E̼r̼d̼o̼g̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼A̼n̼k̼a̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼o̼n̼g̼h̼o̼p̼