ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʟíɴʜ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ʜạ ᴠũ ᴋʜí đầᴜ ʜàɴɢ ᴠà ᴛʜôɴɢ đɪệᴘ ᴄủᴀ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴘᴜᴛɪɴ

Uncategorized

B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼.̼
̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼2̼6̼5̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼I̼g̼o̼r̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼5̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼A̼z̼o̼v̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼”̼.

̼B̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼)̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼N̼o̼v̼o̼a̼z̼o̼v̼s̼k̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼5̼3̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼6̼/̼5̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼N̼o̼v̼o̼a̼z̼o̼v̼s̼k̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼1̼1̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Y̼e̼l̼e̼n̼o̼v̼k̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼

̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼.

̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼6̼/̼5̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼”̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼5̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼.

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼)̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼o̼v̼o̼a̼z̼o̼v̼s̼k̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼. T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼V̼o̼l̼o̼d̼y̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼6̼0̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼.

Ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼. C̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼.̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼p̼h̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.

B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼”̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼. ̼D̼e̼n̼y̼s̼ ̼S̼h̼l̼e̼g̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ệ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼. ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼.

M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼.

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼S̼a̼u̼l̼i̼ ̼N̼i̼i̼n̼i̼s̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼N̼A̼T̼O̼)̼.

̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼S̼a̼u̼l̼i̼ ̼N̼i̼i̼n̼i̼s̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼i̼i̼n̼i̼s̼t̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.

M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼i̼i̼n̼i̼s̼t̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼”̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼”̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.

N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼B̼a̼l̼t̼i̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼