‘ʙộ ᴛứ’ ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ đáɴʜ ʙắᴛ ᴄá ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ

Tin Tức

ᴍỹ, ɴʜậᴛ ʙảɴ, ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ ᴠà Ấɴ Độ ᴄó ᴛʜể sẽ ᴄôɴɢ ʙố ᴍộᴛ sáɴɢ ᴋɪếɴ ​​ʜàɴɢ ʜảɪ ɴʜằᴍ ʜạɴ ᴄʜế đáɴʜ ʙắᴛ ᴄá ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ở Ấɴ Độ ᴅươɴɢ – ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ.
ᴛʜᴇᴏ ғɪɴᴀɴᴄɪᴀʟ ᴛɪᴍᴇs, ᴍộᴛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴍỹ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍỹ, ɴʜậᴛ ʙảɴ, ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ ᴠà Ấɴ Độ sẽ ᴄôɴɢ ʙố ᴍộᴛ sáɴɢ ᴋɪếɴ ​​ʜàɴɢ ʜảɪ ɴʜằᴍ ʜạɴ ᴄʜế đáɴʜ ʙắᴛ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ở Ấɴ Độ ᴅươɴɢ – ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ.

(Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ)

ғɪɴᴀɴᴄɪᴀʟ ᴛɪᴍᴇs ᴅẫɴ ʟờɪ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴍỹ ɴóɪ, ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴊᴏᴇ ʙɪᴅᴇɴ ᴠà ᴄáᴄ ɴʜà ʟãɴʜ đạᴏ ǫᴜᴀᴅ ᴋʜáᴄ – ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜậᴛ ʙảɴ ғᴜᴍɪᴏ ᴋɪsʜɪᴅᴀ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ Ấɴ Độ ɴᴀʀᴇɴᴅʀᴀ ᴍᴏᴅɪ ᴠà ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ ᴍớɪ đắᴄ ᴄử ᴀɴᴛʜᴏɴʏ ᴀʟʙᴀɴᴇsᴇ – sẽ ᴄôɴɢ ʙố sáɴɢ ᴋɪếɴ​ ᴛạɪ ᴍộᴛ ʜộɪ ɴɢʜị ᴛʜượɴɢ đỉɴʜ ở ᴛᴏᴋʏᴏ.

ᴠị ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟿𝟻% ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đáɴʜ ʙắᴛ ʙấᴛ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ở Ấɴ Độ ᴅươɴɢ – ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴍỹ, sáɴɢ ᴋɪếɴ ​​sẽ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠệ ᴛɪɴʜ để ᴋếᴛ ɴốɪ ᴄáᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɢɪáᴍ sáᴛ ʜɪệɴ ᴄó ở sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ, Ấɴ Độ ᴠà ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɴʜằᴍ ᴛạᴏ ʀᴀ ᴍộᴛ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ đáɴʜ ʙắᴛ ᴄá ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴛừ Ấɴ Độ ᴅươɴɢ ᴠà Đôɴɢ ɴᴀᴍ Á đếɴ ɴᴀᴍ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ.

ʜệ ᴛʜốɴɢ ɴàʏ sẽ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴍỹ ᴠà ᴄáᴄ đốɪ ᴛáᴄ ɢɪáᴍ sáᴛ ʜᴏạᴛ độɴɢ đáɴʜ ʙắᴛ ʙấᴛ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ɴɢᴀʏ ᴄả ᴋʜɪ ᴄáᴄ ᴛàᴜ đáɴʜ ᴄá đã ᴛắᴛ ʙộ ᴛʀᴜʏềɴ ᴘʜáᴛ ᴛʜườɴɢ đượᴄ sử ᴅụɴɢ để ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄáᴄ ᴛàᴜ.

ᴠị ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ᴍỹ, ɴʜậᴛ ʙảɴ, ʜàɴ ǫᴜốᴄ, ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ, ɴᴇᴡ ᴢᴇᴀʟᴀɴᴅ, ᴀɴʜ ᴠà ᴘʜáᴘ sẽ sớᴍ ᴋʜởɪ độɴɢ ᴍộᴛ sáɴɢ ᴋɪếɴ ​​ᴄó ᴛêɴ “Đốɪ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ” để ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ đảᴏ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ.

sáɴɢ ᴋɪếɴ ​​ʜàɴɢ ʜảɪ ᴍớɪ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴍỹ ᴠà ᴄáᴄ đồɴɢ ᴍɪɴʜ ʟᴏ ɴɢạɪ ʀằɴɢ ʙắᴄ ᴋɪɴʜ đᴀɴɢ đàᴍ ᴘʜáɴ ᴍộᴛ ʜɪệᴘ ướᴄ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴠớɪ ᴋɪʀɪʙᴀᴛɪ, ᴍộᴛ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ɢồᴍ 𝟹𝟹 ʜòɴ đảᴏ ᴛʀảɪ ᴅàɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹.𝟶𝟶𝟶 ᴋᴍ ᴅọᴄ ᴛʜᴇᴏ ʀᴀɴʜ ɢɪớɪ ɢɪữᴀ ʙắᴄ ᴠà ɴᴀᴍ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴍỹ đã ʙàʏ ᴛỏ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴋʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴋý ʜɪệᴘ ướᴄ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴠớɪ ǫᴜầɴ đảᴏ sᴏʟᴏᴍᴏɴ. ᴍộᴛ số ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴄó ᴛʜể ᴍở đườɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄăɴ ᴄứ ʜảɪ ǫᴜâɴ ở đâʏ ᴠà ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ʜᴏàɴ ᴄầᴜ ᴛʜờɪ ʙáᴏ, ʙáᴏ ɴʜà ɴướᴄ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ʜồɪ đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟻 ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍỹ “ᴄố ɢắɴɢ ʜạɴ ᴄʜế ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠà ʜợᴘ ᴛáᴄ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ Ấɴ Độ ᴅươɴɢ – ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄủᴀ ᴍỹ”.