ɴóɴɢ: ɴʜɪềᴜ ᴛʜốɴɢ đốᴄ ᴠùɴɢ ᴄủᴀ ɴɢᴀ đồɴɢ ʟᴏạᴛ ᴛừ ᴄʜứᴄ

Tin Tức

ɴăᴍ ᴛʜốɴɢ đốᴄ ᴠùɴɢ ᴄủᴀ ɴɢᴀ đã đồɴɢ ʟᴏạᴛ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ xɪɴ ᴛừ ᴄʜứᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ɴɢàʏ (ʜôᴍ 𝟷𝟶/𝟻).
ʀᴛ đưᴀ ᴛɪɴ, ᴛấᴛ ᴄả 𝟻 ᴛʜốɴɢ đốᴄ ɴàʏ sẽ ᴍãɴ ɴʜɪệᴍ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ ɴᴀʏ, ᴛʀướᴄ ᴄᴜộᴄ ʙầᴜ ᴄử ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴅự ᴋɪếɴ ​​ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟿.

ᴛʀᴏɴɢ số 𝟻 ᴛʜốɴɢ đốᴄ ᴠùɴɢ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴛừ ᴄʜứᴄ, ᴄó ʜᴀɪ ɴɢườɪ đã ɢɪữ ʜᴀɪ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴠà đảᴍ ɴʜɪệᴍ ᴄáᴄ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜậᴘ ɴɪêɴ, ᴋể ᴛừ 𝟸𝟶𝟷𝟸. Đó ʟà ôɴɢ sᴇʀɢᴇʏ ᴢʜᴠᴀᴄʜᴋɪɴ – ᴠùɴɢ ᴛᴏᴍsᴋ, ᴛʜᴜộᴄ sɪʙᴇʀɪᴀ ᴠà ôɴɢ ᴠᴀʟᴇʀʏ ʀᴀᴅᴀᴇᴠ – ᴠùɴɢ sᴀʀᴀᴛᴏᴠ ᴛʜᴜộᴄ ᴠùɴɢ ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ ᴠᴏʟɢᴀ.

 

ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ. (Ảɴʜ: ᴛᴀss)

ᴍặᴄ ᴅù, ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷, ɴɢᴀ đã ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ʟᴜậᴛ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴄáᴄ ᴛʜốɴɢ đốᴄ ᴘʜụᴄ ᴠụ ʜơɴ 𝟸 ɴʜɪệᴍ ᴋỳ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄả ôɴɢ sᴇʀɢᴇʏ ᴢʜᴠᴀᴄʜᴋɪɴ ᴠà ôɴɢ ᴠᴀʟᴇʀʏ ʀᴀᴅᴀᴇᴠ đềᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴛʀᴀɴʜ ᴄử ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ ɴữᴀ ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʙầᴜ ᴄử sắᴘ ᴛớɪ.

ʜᴀɪ ᴛʜốɴɢ đốᴄ sắᴘ ᴍãɴ ɴʜɪệᴍ ᴋʜáᴄ ʟà ôɴɢ ɴɪᴋᴏʟᴀʏ ʟʏᴜʙɪᴍᴏᴠ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ ʀʏᴀᴢᴀɴ ᴏʙʟᴀsᴛ ở ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ɴướᴄ ɴɢᴀ ᴠà ôɴɢ ᴀʟᴇxᴀɴᴅᴇʀ ᴇᴠsᴛɪғᴇᴇᴠ, ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄộɴɢ ʜòᴀ ᴍᴀʀɪ ᴇʟ – ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴛự ᴛʀị ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍᴀʀɪ.

ᴄʟᴏsᴇ

ᴀʀʀᴏᴡ_ғᴏʀᴡᴀʀᴅ_ɪᴏsĐọᴄ ᴛʜêᴍᴘᴏᴡᴇʀᴇᴅ ʙʏ ɢʟɪᴀsᴛᴜᴅɪᴏ
ᴄả ôɴɢ ɴɪᴋᴏʟᴀʏ ʟʏᴜʙɪᴍᴏᴠ ᴠà ôɴɢ ᴀʟᴇxᴀɴᴅᴇʀ ᴇᴠsᴛɪғᴇᴇᴠ đềᴜ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴛʜốɴɢ đốᴄ ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽. Ôɴɢ ᴀʟᴇxᴀɴᴅᴇʀ ᴇᴠsᴛɪғᴇᴇᴠ ᴛʀướᴄ đâʏ ʟà ᴛʜẩᴍ ᴘʜáɴ ᴛòᴀ áɴ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴍᴏsᴋᴠᴀ. ᴄả ʜᴀɪ ᴠị ɴàʏ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ʟý ᴅᴏ xɪɴ ᴛừ ᴄʜứᴄ.

ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴛừ ᴄʜứᴄ ᴄòɴ ᴄó ᴛʜốɴɢ đốᴄ ᴛỉɴʜ ᴋɪʀᴏᴠ ᴏʙʟᴀsᴛ – ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴋʜáᴄ ở ᴠùɴɢ ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ ᴠᴏʟɢᴀ – ôɴɢ ɪɢᴏʀ ᴠᴀsɪʟʏᴇᴠ. ᴠị ɴàʏ đảᴍ ɴʜɪệᴍ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟼. Ôɴɢ đã đề ɴɢʜị ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ ᴍɪễɴ ɴʜɪệᴍ ᴠì ôɴɢ ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ở “ᴄấᴘ ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ”. ᴛʜốɴɢ đốᴄ ᴠᴀsɪʟʏᴇᴠ ᴛừɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ Đăɴɢ ᴋý ɴʜà ɴướᴄ ɴɢᴀ – ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đấᴛ đᴀɪ ᴠà ʙấᴛ độɴɢ sảɴ.

ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ đã ᴋý sắᴄ ʟệɴʜ ʙổ ɴʜɪệᴍ ǫᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ đốᴄ ᴄʜᴏ ᴄả 𝟻 ᴋʜᴜ ᴠựᴄ. ʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ – ôɴɢ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴍᴀᴢᴜʀ (ᴛᴏᴍsᴋ ᴏʙʟᴀsᴛ) ᴠà ôɴɢ ᴀʟᴇxᴀɴᴅᴇʀ sᴏᴋᴏʟᴏᴠ (ᴋɪʀᴏᴠ ᴏʙʟᴀsᴛ) – ᴛʀướᴄ đâʏ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ. Ôɴɢ ᴘᴀᴠᴇʟ ᴍᴀʟᴋᴏᴠ, ɴɢườɪ sắᴘ ᴛɪếᴘ ǫᴜảɴ ʀʏᴀᴢᴀɴ ᴏʙʟᴀsᴛ ᴛừ ôɴɢ ʟʏᴜʙɪᴍᴏᴠ, ᴛừɴɢ ʟà ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʜốɴɢ ᴋê ɴʜà ɴướᴄ ɴɢᴀ (ʀᴏssᴛᴀᴛ) – ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅâɴ số ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷.

ᴛʜᴇᴏ ʀᴛ, ᴠɪệᴄ ᴄáᴄ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴛʀêɴ ᴛừ ᴄʜứᴄ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ đã ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ɢɪớɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄáᴄ ɴʜà ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ɴɢᴀ ᴋʜôɴɢ ᴄᴏɪ đó ʟà ᴍộᴛ sự ᴋɪệɴ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ.

“Đɪềᴜ đó ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢì ᴍớɪ”, ôɴɢ ᴀʟᴇᴋsᴇʏ ᴍᴀʀᴋɪɴ – ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ɴóɪ ᴠớɪ ʜãɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛấɴ ɪɴᴛᴇʀғᴀx. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ᴛʀướᴄ đâʏ, ᴄáᴄ ᴛʜốɴɢ đốᴄ đôɪ ᴋʜɪ ᴄũɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛừ ᴄʜứᴄ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙầᴜ ᴄử ᴅɪễɴ ʀᴀ ɴếᴜ ʜọ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴛíɴ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ɢɪảᴍ.